استفاده از ظرفیت های بی بدیل گردشگری همدان بایستی در گام نخست برای مردم استان ارائه شود، برآن آمدیم تا برپایه نظرات شما مخاطبان نسبت به آسیب سنجی این موضوع و پیگیری آن از سوی متولیان حدزه گردشگری اقدام کنیم. آیا تاکنون از غار علیصدر بازدید کرده اید؟

1397/12/7 21:31:54

استفاده از ظرفیت های بی بدیل گردشگری همدان بایستی در گام نخست برای مردم استان ارائه شود، برآن آمدیم تا برپایه نظرات شما مخاطبان نسبت به آسیب سنجی این موضوع و پیگیری آن از سوی متولیان حدزه گردشگری اقدام کنیم. آیا تاکنون از غار علیصدر بازدید کرده اید؟

نظر شما درباره نحوه عملکرد سپهرغرب چیه؟

1397/8/27 10:18:18

نظر شما درباره نحوه عملکرد سپهرغرب چیه؟


نظرسنجی های اخیر

استفاده از ظرفیت های بی بدیل گردشگری همدان بایستی در گام نخست برای مردم استان ارائه شود، برآن آمدیم تا برپایه نظرات شما مخاطبان نسبت به آسیب سنجی این موضوع و پیگیری آن از سوی متولیان حدزه گردشگری اقدام کنیم. آیا تاکنون از غار علیصدر بازدید کرده اید؟

  • بله
  • خیر، امکانات مناسبی برای تردد دیده نشده
  • خیر، هزینه بلیط برایم گران است
  • خیر برایم اهمیتی نداشته

نمایش نتیجه نظر سنجی